Resultados de su consulta

Ejemplares y páginas que contengan “"Francesc Cambó"” en el texto de las páginas. Ordenados de más antiguo a más reciente.

Página 1 de 421. Resultados: 4.203. Ordenados

El Heraldo de Madrid. 16/4/1917, página 4.

o concentren en el puerto de Buenos Aires de «on Francesc Cambó>. Los corresponsales b a n d a d o

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

Catalvnya gráfica. 20/3/1922, página 29.

CATALUNYA GRÁFICA ELS CATALANS A MADRID lín Francesc Cambó en el seu despa'.x de treball Jin Bertrán i Musitu, sortint del Palaii Jieial després d'haver jurat el eárrcc de ministre de Gracia i Justicia. Es l'únic que va sense unilorme. Kls representante del Sindicats Uiures confcrcnciant áiñb el Ministre del Treball >:S!:Í: I I

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

Catalvnya gráfica. 1/7/1922, página 13.

Vidal, Huís Sedó, J. Bertrán i Musitu, Joan Ventosa i Calvell, Francesc Cambó. Tercer rengle; N. N

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

Catalvnya gráfica. 1/7/1922, página 14.

CATALUNYA G R A F I C A Presidencia del ápat, dit deis cinc mil, cekbrat al Pare Güell. Maig 1916Presideix el seny cátala, En Prat de la Riba, tenint a la dreta En Raimond d'Abadal, Francesc Cambó, Lluís Duran i Joan Ventosa i Calvell, i a l'esquciTa, N'Albert Rusiñol, Leonci Soler i Maro i Lluís Ferrer i Vidal Presidencia del apat d'enguany, dit deis set mil, celebrat al Palau del Art Modern, Montjuich. Presideix el nostre Presidcnt en Puig i Cadafalch, tenint a la dreta En Cambó, Valles i

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

L'Estevet (Barcelona). 9/2/1923, página 12.

.............................. ............... Lai N q îrita .............................. .. Francesc Cambó....................... Mayordomo

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

Catalvnya gráfica. 1/4/1923, página 14.

CATALUNYA GRÁFICA CATALUNYA GRÁFICA DIPUTÁIS NACIONALISTES KR A LES CORTS D'ESPANYA BARCHI. 1. En Francesc Cambó i BatUe, orador eloqüent, crítx sever de l'estat actual de la vida púbUca cspinyola, quiha sapigut asseryalar amb claretat els caires vius deis greus problerfies p'antejats, insinuant al enseins les solucions salvadores; patrici iriustre que h i vessat Uur sang fn aquell historie cami d'Hostafranchs que mena a la victoria esp'endent de Solidaritat. z. N'Antoni Martínez Domingo

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

Indústria tèxtil (Barcelona). 7/1932, n.º 7, página 24.

Bastos, Eusebi Bertrand i Serra, Francesc Cambó, Josep Garí, el Baró de Güell, Alfons Macaya, Joan

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

L'Instant (Barcelona. 1935). 21/1/1935, página 2.

PijgiRR 2 21 de tener d ruaKm DIABI INDEPENDENT E/s' diaris bareelonins Les Arts i les Lletres de dl'u,mente Les declaracions del senyor Francesc Cambó. La resolució de la qüestió — PHILI LA FABRICA DE RADIO MES IMPORTANT DEL MON PRESENTA ELS -NOUS MODELS 1 9 3 5 Redscció l ádmlnlstraeié: Rambla de Csosletee, 6 i 4, primer. TCIMOO» 24200 i 24630. ASSOCIACIO OBRERA DE CONCERTS Anuacls: Radio Asmrtaclb de Cata. Isaya, Rambla deis Estudie. 0, principal — Tekfon zg!5L Rnpremia

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

L'Instant (Barcelona. 1935). 9/2/1935, página 3.

NCMENAMENTS PABBCQUIALS El l'expressst S benóüc. al Paragd, Frañcesc Cambó. Els fets

Ver ejemplar  •  Detalles  • 

L'Instant (Barcelona. 1935). 4/5/1935, página 10.

. Francesc Cambó, qui arribara el mateix mati de Madrid. diumengc, al Teatre Tivoli. les onza del mali

Ver ejemplar  •  Detalles  •