Pàgina 1 de 48 Resultats: 4.764 Ordenats:

Pàgina de PDF

El Heraldo de Madrid (Madrid)16/4/1917pàgina 4

Francesc Cambó>. Los corresponsales b a n d a d o tal exten-1 p a t r i a y tienen conciencia de los

Pàgina de PDF

Catalvnya gráfica (Barcelona)20/3/1922pàgina 29

CATALUNYA GRÁFICA ELS CATALANS A MADRID lín Francesc Cambó en el seu despa'.x de treball Jin Bertrán i Musitu, sortint del Palaii Jieial després d'haver jurat el eárrcc de ministre de Gracia i Justicia. Es l'únic que va sense unilorme. Kls representante del Sindicats Uiures confcrcnciant áiñb el Ministre del Treball >:S!:Í: I I

Pàgina de PDF

Catalvnya gráfica (Barcelona)1/7/1922pàgina 13

, Bonaventura Plaja, Lluís Ferrer i Vidal, Huís Sedó, J. Bertrán i Musitu, Joan Ventosa i Calvell, Francesc Cambó. Tercer rengle; N. N., ¡Marcell Domingo, Ll. Maciá, Frederic Rahola, Manuel Farguell, Magí

Pàgina de PDF

Catalvnya gráfica (Barcelona)1/7/1922pàgina 14

CATALUNYA G R A F I C A Presidencia del ápat, dit deis cinc mil, cekbrat al Pare Güell. Maig 1916Presideix el seny cátala, En Prat de la Riba, tenint a la dreta En Raimond d'Abadal, Francesc Cambó, Lluís Duran i Joan Ventosa i Calvell, i a l'esquciTa, N'Albert Rusiñol, Leonci Soler i Maro i Lluís Ferrer i Vidal Presidencia del apat d'enguany, dit deis set mil, celebrat al Palau del Art Modern, Montjuich. Presideix el nostre Presidcnt en Puig i Cadafalch, tenint a la dreta En

Pàgina de PDF

L'Estevet (Barcelona)9/2/1923pàgina 12

............................................. Lai N q îrita ................................ Francesc Cambó....................... Mayordomo

Pàgina de PDF

Catalvnya gráfica (Barcelona)1/4/1923pàgina 14

CATALUNYA GRÁFICA CATALUNYA GRÁFICA DIPUTÁIS NACIONALISTES KR A LES CORTS D'ESPANYA BARCHI. 1. En Francesc Cambó i BatUe, orador eloqüent, crítx sever de l'estat actual de la vida púbUca cspinyola, quiha sapigut asseryalar amb claretat els caires vius deis greus problerfies p'antejats, insinuant al enseins les solucions salvadores; patrici iriustre que h i vessat Uur sang fn aquell historie cami d'Hostafranchs que mena a la victoria esp'endent de Solidaritat. z. N'

Pàgina de PDF

Indústria tèxtil (Barcelona)7/1932núm. 7pàgina 24

finances catalanes, com: l'enginyer Francesc Bastos, Eusebi Bertrand i Serra, Francesc Cambó, Josep

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)21/1/1935pàgina 2

PijgiRR 2 21 de tener d ruaKm DIABI INDEPENDENT E/s' diaris bareelonins Les Arts i les Lletres de dl'u,mente Les declaracions del senyor Francesc Cambó. La resolució de la qüestió — PHILI LA FABRICA DE RADIO MES IMPORTANT DEL MON PRESENTA ELS -NOUS MODELS 1 9 3 5 Redscció l ádmlnlstraeié: Rambla de Csosletee, 6 i 4, primer. TCIMOO» 24200 i 24630. ASSOCIACIO OBRERA DE CONCERTS Anuacls: Radio Asmrtaclb de Cata. Isaya, Rambla deis Estudie. 0, principal — Tekfon zg!5L Rnpremia

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)9/2/1935pàgina 3

;expressst S benóüc. al Paragd, Frañcesc Cambó. Els fets yariamentszls i polit\cs de la zetmans

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)4/5/1935pàgina 10

Federal de Joventuts; i, ünalment, el Sr. Francesc Cambó, qui arribara el mateix mati de Madrid

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)13/5/1935pàgina 3

són eonvocats a la Francesc Cambó pronuncia un discurs examinant l'actualitat ugde Loc 6

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)21/5/1935pàgina 5

, Antonl de perrator, Isabel Llorach, Francesc Cambó, Lluis G. Clot Junoy, Baftassr de Capo

Pàgina de PDF

L'Instant (Barcelona. 1935)15/5/1936pàgina 1

r Il. - Nnm. 425. - Pren : 15 chntims Barcelona, divendres, 15 de matg 1$8S A la pagina 4: A la pagina 3: EL TEATRE MU SI CA 'D t Els vols triomfals LA d'Amy Mollisson per A R .t. ~ Miquel Capdef)i' o f L A N I T Unes declaracioni del senyor Francesc Cambó per a L'INSTANT L'elecció del senyor Azaña.-Les Corts de Madrid i el possible trencament del Front Popular.-L'esdevenidor deis partits conservadors espanyols.-La política. catalana actuaL El futur

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)3/5/1972pàgina 11

al supo organizarse sino Poder escogió el muy tardiamente Francesc CambÓ Si nosotros hoy tenía

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Lérida (Lérida)3/3/1973pàgina 5

. Acordémonos de aquellas frases de Françesc Cambó pro-. nunciadas eii el año 1911: “El problema

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Sabadell (Sabadell)23/6/1973pàgina 5

, Francesc Cambó vio mis posibilidades y procuró mi ingreso en la, gran empresa belga "Solvay"

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)10/1/1974pàgina 34

la faisetat”. - LIBROSRESEÑAD DEL FROXIM ORJENT - FRANCESC. CAMBÓ DE JOSEP PLA de Cambé, tot ... historiables. - GREGORIMIR - - Francesc Cambó.— MaterialS per a una histbria— Nttm. 25 de les

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Lérida (Lérida)25/4/1974pàgina 21

Barcelona. .‘Per - aquettes dates, l’actuació de Francesc Cambó. A la Se negaó prestar1..sos y más

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)20/9/1974pàgina 33

”... sto es un vicio y un roceso que no nos favorece ada. El gran estadista talán Francesc Cambó, ya o

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)19/2/1976pàgina 1

de espaldas a su pueblo. Pero ese pueblo —español y catalán— “no es dichoso”, como dijo Francesc Cambó ante su augusto abuelo Alfonso XIII, en ocasión de visita similar ocutrida hace más de cincuenta

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Lérida (Lérida)22/2/1976pàgina 2

en el contexto del Estado español. Ya en 1927 en su libro D.esde aquella exposición ha transcurrido casi medio siglo, Por SIMEO MIQUEt PEGUERA J. "RER iLA CONCORDIA", Francesc Cambó decía: "Durant vint-i-cinc anys t'aiwm'ehat problema c'átiilá fou la nota mes viva de la política espanyola. De 1898 jius a 1923, el prohlenin durante el cual en el mundo se han producido unas convulsiones políticas'y sociológicas difícilmente imaginables. En España, desapareció la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cuadernos para el diálogo (Madrid)17/4/1976núm. 155pàgina 25

recordadas unas palabras que el dirigen- te dc la coliga Catalana, Francesc Cambó, pronunció en el ... hecho vivo de Cataluña subsistirá". ENIA razón Francesc Cambó. Desde aquel ya lejano año 1934 han

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)4/5/1976pàgina 14

siempre se agrupó alrededor de personas (Enric Prat de la Riva y Francesc Cambó, esencialmente), más ... señor Millet i Bell, que fue íntimo colaborador de Francesc Cambó y que parece dispuesto a crear un

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)8/6/1976pàgina 4

, López de Sevilla; Antonio Aguilar, de y se acuerda Catalana”, albacea testamentario de Francesc Cambó, y Raimundo, Jaen y Gabriel Navarro, que es . BLAS PIÑAR: actual presidente de la Caja de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)31/8/1976pàgina 16

. de los diarios y que fue recibido por el ministro de Información, Guido Grosscors. Francesc Cambó, principal

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)22/9/1976pàgina 24

término de la escena en la que Francesc Cambó (Adolfo Marsillach) expresa al rey Alfonso XIII (Ivo

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)26/9/1976pàgina 25

ANDREUIABELLO El centenario del nacimiento de Francesc Cambó ha sido extremadamente conmemorado por la prensa

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)29/9/1976pàgina 9

abuelo Francesc Cambó bastará con leer la serie de artículos y opiniones aparecidos recientemente en la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)4/10/1976pàgina 21

Francesc Cambó, que ha sido calificado como la personalidad catalana de este signo mejor dotada para la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)4/10/1976pàgina 68

Francesc Cambo) v el Coi sorcio de la Zona Franca (cuvo pies dente es el señor Udina Martorel

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)24/12/1976pàgina 17

yelpresidente delaGenera- Francesc Cambó quién a me- litat de Catalunya en el exilio, nudo utilizó la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Interviú (Barcelona)30/12/1976pàgina 28

el país. La esperanza frustrada también, por lo tanto, de Catalunya. • Francesc Cambó; El Salvador

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)27/2/1977pàgina 11

Moreta, antiguo secretario de las juventudes de la Liga Catalana que dirigiera Francesc Cambó, en

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)14/6/1977pàgina 7

intervención se refirió en términos muy elogiosos a la figura de Francesc Cambó, para, a renglón seguido

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)2/7/1977pàgina 21

del que fue líder de la Lliga, Francesc Cambó. Como se ha informado, la Megada de 'los restos de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)2/7/1977pàgina 28

de la CNT, • BARCELONA, 2 (D16), — FranceSc Cambó, nacionalista catalán de derechas, muerto en la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de avisos (Santa Cruz de La Palma)2/7/1977pàgina 15

que fue líder de la Lliga. Francesc Cambó. - " , ' • • • La llegada.de los restos de Canibó

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)2/7/1977pàgina 13

catalán Francesc Cambó, muerto en Buenos Aires el 30 de abril de 1947. ínicialmente, el acto estaba ... Francesc Cambó llegaron aL aeropuerto del Prat, a las doce y cuarto de la madrugada de hoy, donde fueron

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)2/7/1977pàgina 15

-ver y ito veremos muy pronto en las Cor- i a LLEGARON A BARCELONA LOS RESTO DE FRANCESC CAMBO Creo

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)3/7/1977pàgina 48

EL PAÍS SUMARIO Internacional Los moluqueños holandeses anuncian una jornada de lucha para el lunes. Pág.3 Política Los restos mortales de Francesc Cambó, muerto en el exilio hace treinta años, fueron inhumados ayer en el cementerio del sureste de Barcelona. Pág. 11 Regiones Los propietarios de 174 viviendas subvencionadas se encierran en Murcia para denunciar supuestas irregularidades de la empresa constructora. Pág. 15 Madrid En Leganés faltarán mil plazas escolares el próximo curso, aun en

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)4/7/1977pàgina 2

al entierro de Francesc Cambó, una de las grandes personaJidades de la historia contemporánea de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)11/7/1977pàgina 7

himno Els Segadors, fueron inhumados en Barcelona el pasado día 2 los restos mortales de Francesc Cambó, presidente de la Lliga Catalana y ministro de Hacienda y Obras Públicas con la monarquía de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)11/7/1977pàgina 17

luto leer: «Francesc Cambó, 1876-1947», entra- riguroso, mientra» guardias del Ayunta- ba en el

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Diario de Sabadell (Barcelona)12/7/1977pàgina 3

con el recuerdo de FRANCESC CAMBO, al que hasta el año 1974 no se le abri6 su calle junto al Mercado

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)11/10/1977pàgina 11

Francesc Cambó. Moreta fue en los últimos años uno de los más inmediatos colaboradores políticos de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Sabadell (Barcelona)15/4/1978pàgina 11

I/llPYPP S E M B I.A N (A ///lEYPEPEPEEEYYEYEEPEYEEEEPYPYPYEXPYYYYYPPP/Y/lPPPPYPPYPPPPPPPPPPPEPPPEPPPPEEPPPP/s JOAN MAURÍ I ESPADALER En cita una frase de Francesc Cambó quan estava aquest a l'Ar- gentina: «En l'art com en la política, el més important són els matísos». L'empro expressament per perfilar el personatge, puix és, tal vegada, la que em donara més accessibilitat pel proposii. Voldria, dones, saber matisar lo. Harmonitzar els aspectes d'ell amb la gradació proopia

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Interviú (Barcelona)1/6/1978pàgina 17

calle Sor Angda de la Cruz, 24, donde les esperaban Jaime Mesía Figueroa, Eduardo Bouxaderas y Francesc Cambó, a los cuales, en cumplimiento de los acuerdos de la primera reunión mantenida en la sede dd

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El Correo de Zamora (Zamora)1/7/1978pàgina 2

: cata!ana, Francesc Cambó. 1977..—La Comunidad Econó- mica Europea (CEE) y los paí- ses miembros de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias (Las Palmas)20/7/1978pàgina 13

entre "correligionarios" de la Lliga Regionalista de Francesc Cambo. DE LA TOMATERIA AL "

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)15/12/1978pàgina 2

. Reverter. Avenida Francesc Cambó, 21, 3,0, . FEDERACIO CATALANA D’ASSOCIACIONS DE MESTRESES DE CASA

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Sabadell (Barcelona)31/3/1979pàgina 20

Sindicat Lluire, El director máxim, Francesc Cambó — que ressucita el mite de l'anarquista de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)27/4/1979pàgina 2

II información general Una planta, completamente destruida 27-abril-79 En gira por países clientes del Canal BARCELONA, 27 (Efe).- A las dos de la madrugada hizo explosión un artefacto, al parecer de relojería, en la sede central del Partit deis Socialestes de Catalunya-PSOE, sita en la avenida de Francesc Cambo, 21, donde los socialistas catalanes ocupan tres plantas, quedando completamente destruida la tercera. El edificio está destinado a oficinas y en él los socialistas catalanes ocupan

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)28/4/1979pàgina 2

tres plantas del edificio situado en la avenida de Francesc Cambó, donde tiene sus oficinas la

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias (Las Palmas)28/4/1979pàgina 4

la Avenida de Francesc Cambó, 21, donde los socialis'as cat'alanes ocupan tres r'antas

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)28/4/1979pàgina 1

de Francesc Cambó 21, ni cómo, ni cuándo.Ahora sedice que los dirigentessopia-’ listás ya habian

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)28/4/1979pàgina 11

Goma-2, en la sede central de los socialistas sito en la calle Francesc Cambó, 21, tercera planta. La

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)28/4/1979pàgina 17

Avenida de Francesc Cambo, 2 1 , donde los socialistas catalanes ocupan tres plantas^ quedando

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Voz de Almería (Almería)28/4/1979pàgina 22

sede cenu-al del Partit deis Socialistes de Catalunya-PSOE, sita en la Avenida de Francesc Cambo, 21

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Sabadell (Barcelona)11/5/1979pàgina 10

robatori. El 1923 < I purrici Francesc Cambó féu ofrena d'una altra veracreu a la parroquia

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)25/5/1979pàgina 21

Francesc Cambó, de cuya organización juvenil fue secretario general bajo la II República. Según fuentes

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)15/6/1979pàgina 14

presidente, el patriarca Narcis Carreras —ex secretario privado y albacea testamentario de Francesc Cambó— tiene

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Las Palmas (Las Palmas)30/6/1979pàgina 16

francesa, Francesc Cambo, procedentes de la Argentina. 1978.—Entra en vigor en España el real decreto

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)1/7/1979pàgina 28

restos mortales del presidente de la Liga Francesa, Francesc Cambo, procedentes de la Argentina

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Eco de Canarias (Las Palmas)1/7/1979pàgina 27

mortales del presidente de la Lloa francesa, Francesc Cambo, procedentes de Argentina. 1978.—ÉntVa en

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Nueva España (Asturias)1/7/1979pàgina 2

Congrepresidente de la Liga catalana, Francesc Cambó, p r o - | semana pasada, no se aclara en este tema

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)26/8/1979pàgina 49

desmayos de Francesc Cambó. Todos los artículos políticos de Pía, reunidos en el volumen Rauxa i ... triunfan son las ideas y las visiones de Francesc Cambó y del Josep Pía político. Desgraciadamente ... aire de sardana! Francesc Cambó fue un gran hombre catalán y liberal, un gran burgués inteligente y

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)16/9/1979pàgina 29

sulengua. trecha relación personal y de colaboración política con Francesc Cambó, el mejor

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)30/9/1979pàgina 69

colosal envergadura: Prat de la Riba, que era un organizador y un administrador geniaj y Francesc Cambó, que era un inmenso líder. Los hundieron. Las envidias y las traiciones los hundieron. Han

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)9/11/1979pàgina 11

Francesc Cambó un artefacto destruyendo una planta de sus oficinas. Entrevistas PSUC-Policia Una

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)14/11/1979pàgina 2

Mercaders, que parte de la Avda. Francesc Cambó (f,recuerdan, alli donde estaba la antigua Filmoteca?)s

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)25/12/1979pàgina 2

druqstorede turnoy adquiera marxistas (eltítulo se Francesc Cambó,donde estaba Cuestiones

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)12/1/1980pàgina 23

promotores de la exposición de 1929 fueron Francesc Cambó y Joan Pich i Pon, quienes con actitud

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Regió 7 (Ed. Manresa)26/4/1980pàgina 3

. la-imatge, diferida en el temps, de Francesc Cambô? Barcelona, 25 d’Abri! TELE-EXPRÉS

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria)1/6/1980pàgina 16

amistidad de Pont de Vilomara. Josep María Serra gozó de la amistad personal del mismo Francesc Cambo quien

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)23/9/1980pàgina 3

de la Riva y de Francesc Cambó, había infinitamente más factores de-progreso, hbertad y democracia

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Mallorca (Baleares)24/10/1980pàgina 11

española por ciente supongo a la corte medio de Francesc Cambó. austro-húngara, sólo- había Digoesto

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Correo de Zamora (Zamora)29/3/1981pàgina 26

en la calle Francesc Cambo, 11, de Sant Joan Era estudiante de EGB y su padre trabaja como chófer

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)30/3/1981pàgina 30

Policía de Sant Feliu de Llobregat. José Manuel Martínez estaba domiciliado en la calle Francesc Cambó, 11

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)16/4/1981pàgina 26

Barcelona el primer tomo de la colección sobre el político catalán Francesc Cambó «Mémorías», por ... . El hizo mucho por Cataluña y deseamos con este libro que Francesc Cambó ocupe el lugar que merece en

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)17/4/1981pàgina 16

ignorar la figura de Francesc Cambó y eliminarla de nuestro panorama histórico, como a veces ha sucedido ... trata a determinados políticos, como, por ejemplo. Francesc Maciá y Lluís Compánys. Francesc Cambó fue

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Las Palmas (Las Palmas)23/4/1981pàgina 11

dietari) (1929), «Francesc Cambo» (1928-1930), «El sistema de Francesc Pujols» (1931), «Vint i cinc

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario de Sabadell (Barcelona)23/4/1981pàgina 2

», de Francesc Cambó; «La vida secreta de Salvador Dali», escrito por el propio artista; «Els nostres

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)23/4/1981pàgina 34

políticas de Puig i Ferrater, Francesc Cambó y Maurici Serrahima; Dietario, de Pere Gimferrer (un libro

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)24/4/1981pàgina 40

), «Don Caries» (1928), «Cartas merídíonals» (t929), «Madrid» (un dietari) (1929), «Francesc Cambo» (1928

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)24/4/1981pàgina 17

). Comunidad Javeriana, de la avenida Francesc Cambó, 12. —Casa de la Joven, calle Valencia, 273

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

ABC (Madrid. Ed. impresa)25/4/1981pàgina 58

indefinición juvenil pasa pronto a la derecha, publica un entusiasta y voluminoso libro sobre Francesc Cambó. Profunda- mente conservador, temía a la iz- quierda por sus veleidades dog- máticas y era

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Regió 7 (Ed. Manresa)25/4/1981pàgina 3

molt venudes si comptem ci seu embalum i preu, les Memôries de Francesc Cambô, ci gran li der dci

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Regió 7 (Ed. Manresa)25/4/1981pàgina 32

), Cartes Me ridionais (1929), Madrid: un dietari’(1929), Francesc Cambô (1928-30). F1 sistema de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)27/4/1981pàgina 38

Generalitat, Jordi Pujol, haciendo suya una frase de Francesc Cambó, en el transcurso de unas

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Cambio 16 (Madrid)4/5/1981pàgina 125

(1928), Don Caries (1928), Cartes Meriodionals (1929), Madrid (un dietarij (1929), Francesc Cambo (1930

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)7/5/1981pàgina 22

el genio político ' y financiero, en las ideas y en la fenomenal capacidad de acción de Francesc Cambó, Josep Pía encontró una especie de libro abierto, para él inmediatamente comprensible y

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Regió 7 (Ed. Manresa)7/5/1981pàgina 2

pagariem les conseqiièscies. I voldria acabar, fent bones les paraulesde Francesc Cambô, quan

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Faro de Vigo (Pontevedra)11/6/1981pàgina 47

Francesc Cambó, politico y financiero talán. Segun inlormc del Centro extremas FESTIVAL TV Dentro

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)13/6/1981pàgina 18

: • CALIFICACIÓN: * • • 22,15. La víspera de nuestro tiempo. «Francesc Cambó, gran catalán, gran

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)13/6/1981pàgina 63

.15 Revista de cine. 22.15 La víspera de nuestro tiempo. «Francesc Cambó, gran catalán, gran español

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)13/6/1981pàgina 21

, Testigos de la Historia está dedicado a Francesc Cambó, que el madrileño Diario 16 califica de ex

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)13/6/1981pàgina 39

televisiófliradio “Padre, padrone”, de los Táviáni, en “Sesión denoche” s ESION de noche té basado en una histo EL PERIODICO Sábado, 13 de junio de 1981 39 Debate histórico sobre lafiguÉa de Francesc Cambó RANCESC Cambó, gran catalán, gran español, es el pri mer tema del programa histórico La víspera de nuestro tiempo, que se estrena esta noche en la Segunda Cadena. Para hablar de este ofrece ... . Diálogos sobre l’tístoria. Dirección: Luis Ignacio Seco. Hoy: Francesc Cambó, Gran catalán, gran español

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El Periódico de Catalunya (Diario. Ed. en castellano. Ed. impresa)18/6/1981pàgina 22

Liost»y que se énfrentó dialécti camente, nada menos que con Francesc Cambó y su Lliga Catala na, de

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

El País (Madrid. Ed. impresa)2/8/1981pàgina 27

ochenta». Cambd, el prototipo de una actitud JAVIER TUSELL MEMOMfS (1876-1936). Francesc Cambó. Barcelona ... superior, con razón, al panorama medio de la Francesc Cambó. política española que le tocó vivir

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

Diario 16 (Madrid)22/9/1981pàgina 3

Ferrán AguUo —que era de la LUga, de Francesc Cambó— es un prodigio de sensatez al lado de las

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.