Pàgina 1 de 1 Resultats: 4 Ordenats:

Pàgina de PDF

La Nueva España (Asturias)14/4/1994pàgina 71

: 6830246 y 5630747, Fax 5832292, Salas t D.a Carmen Riera Casal (CARMINA ESPINEO - VIUDA DE GERARDO GARCIA FUEYO) Fallecio en Gijon, el dia 13 de abril de 1994, a los ochenta y tres anos de edad

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Nueva España (Asturias)21/4/1995pàgina 53

Casal (CARMINA ESPINEO - VIUDA DE GERARDO GARCIA FUEYO) Falleció en’Gijón, el día 13 de abril de 1994

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Nueva España (Asturias)27/4/1999pàgina 73

GERARDO GARCIA FUEYO) Falleció en su casa de Vega del Ciego, Lena, el día 26 de abril de 1999, a

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.

Pàgina de PDF

La Voz de Asturias (Asturias)27/4/1999pàgina 56

ESQ U ELAS Martes,. 27 de abril de 1999 La V o z d e A stu rias EL SEÑOR LA S E Ñ O R A t D. José María Fueyo Suárez F a lle c ió e n H o s p ita l V a lle d e l M a ló n , L a n g re o , e l d ía 2 6 d e a b ril d e 1 9 9 9 , a lo s 8 6 a ñ o s d e e d a d , h a b ie n d o re c ib id o lo s S a n to s S a c r a m e n t o s y la B e n d ic ió n A p o s tó lic a t Felicidad Castañón Prieto (Viuda de Gerardo García Fueyo) F alleció en su casa de Vega del C iego - Lena, el día 26 de ab ril

Aquesta obra és d’accés restringit. S’hi pot accedir en ordinadors específics de les instal·lacions de la BNE o de les biblioteques de les CA.